Molenprijs 2022

De VriendenLoterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door De Hollandsche Molen in samenwerking met de VriendenLoterij. De Molenprijs is één van de grootste publieksprijzen van Nederland en stelt een molen in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Ieder jaar wint het molenproject dat de meeste publieksstemmen heeft gekregen. De winnaar van de VriendenLoterij Molenprijs ontvangt € 75.000 om het projectplan uit te voeren. De andere genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s. Meedoen levert dus altijd wat op! Doet uw molen mee?

Deelnamevoorwaarden
De VriendenLoterij Molenprijs 2022 is zeer breed opgezet om zoveel mogelijk eigenaren de kans te bieden om genomineerd te worden voor deze prijs. Voor alle molentypen kan een projectplan ingediend worden. Er is een beperkt aantal eisen waaraan de molen moet voldoen:

  • Het project betreft de vernieuwing (bijvoorbeeld educatief- of bezoekerscentrum, winkel, ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen, verbeteren toegankelijkheid, ontwikkelingen van samenwerkingen), instandhouding, restauratie, (partieel) herstel van de molen en/of bijgebouw. Dan wel betreft het een project dat betrekking heeft op het vergroten van inclusiviteit en diversiteit op de molen;
  • De molen is toegankelijk voor het publiek of het publiekbereik wordt met de aanvraag substantieel vergroot;
  • Voor de molen is een risico-inventarisatie en evaluatie opgesteld met behulp van de bij De Hollandsche Molen te verkrijgen veiligheidsmap.

Deelname aan de VriendenLoterij Molenprijs 2022 staat open voor molens die gelegen zijn op Nederlands grondgebied. De volgende eigenaren zijn uitgesloten van deelname:

  1. (Semi) overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen);
  2. Particulieren, indien ze de betreffende molen bewonen;
  3. Partners/beneficiënten van de VriendenLoterij of Nationale Postcode Loterij.

Een stichting of vereniging die het volledige financieel en technisch beheer over een molen voert die eigendom is van een onder 1. genoemde overheid, kan wel deelnemen aan de Molenprijs, mits de betreffende (semi)overheidsinstelling dan wel als gevolmachtigde het aanmeldformulier mede ondertekent.

Overige voorwaarden
Bij winst van de VriendenLoterij Molenprijs kan voor het project geen aanvraag meer gedaan worden voor de regelingen restauratie alsook groot onderhoud bij het Molenfonds. Heeft het project niet gewonnen? Dan kan men pas vanaf het jaar erop een aanvraag doen bij het Molenfonds. Deelname aan de VriendenLoterij Molenprijs moet betrekking hebben op het gehele project of het overgrote deel van het project.

Het projectplan dat wordt aangemeld voor nominatie voor de moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De aanvraag omvat werkzaamheden vanaf minimaal € 50.000. Het te winnen bedrag is maximaal € 75.000 (incl. BTW). Indien de kosten van het project meer dan € 75.000 bedragen dient de eigenaar voor het dekkingstekort garant te staan. Bij de aanmelding van het project, behoort naast de begroting een dekkingsplan te worden meegestuurd;
  • De voorgestelde restauratie/verbetering/toevoeging/reparatie van de molen druist niet in tegen de wet- en regelgeving en het beleid van De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de betreffende gemeente (bij gemeentelijk monument);
  • Het uit te voeren project start uiterlijk voor Nationale Molendag 2023 en dient te worden afgerond voor de Nationale Molendag 2024. De molen is voor het publiek geopend en te bezoeken.

Aanmelding Molenprijs 2022
Aanmelden voor de Molenprijs 2022 is vanaf nu mogelijk via een online aanvraagformulier. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Luuk van Term: [email protected].

Aanmeldingen zijn welkom tot en met woensdag 15 juni 2022!