Molenroeden

Op verschillende plekken binnen het molenveld zijn er zorgen over de toestand van sommige molenroeden. De afgelopen jaren zijn er namelijk bij een aantal traditionele windmolens in Nederland onverwacht roeden gebroken. Gelukkig was er slechts materiële schade en deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Niettemin kwam uit deze en eerdere ongevallen naar voren dat er een grote urgentie is om molenroeden aan een nader onderzoek te onderwerpen. Voor moleneigenaren is het immers van groot belang goed inzicht te hebben in de staat van het wiekenkruis van ‘hun’ molen(s), gelet op de veiligheid van molenaars en bezoekers. Deze problematiek moest daarom goed worden onderzocht en duidelijk in beeld gebracht worden.

Dit heeft geleid tot het besluit van De Hollandsche Molen om in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en in nauwe samenwerking met het molenveld onderzoek te doen naar molenroeden en de oorzaken van roedebreuken. De aanvullende financiering van het project was mogelijk door een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Molenfonds en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De resultaten van het onderzoek met conclusies en aanbevelingen zijn verwerkt in het rapport ‘Roeden onder controle’.

Het rapport is bedoeld voor alle direct betrokkenen bij fabricage, inspectie, behoud en indien noodzakelijk vervanging van molenroeden. Op basis van dit onderzoek en na publicatie van dit rapport wordt een risicoinventarisatie-instrument voor bestaande molenroeden ontwikkeld (de zogenaamde RoeRie) waarin kennis over dit complexe onderwerp wordt samengebracht. Met dit hulpmiddel kan een moleneigenaar de risico’s in kaart brengen rond de roeden van zijn molen(s) en desgewenst actie ondernemen. Dat laatste is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de eigenaar, De Hollandsche Molen bepaalt immers niet welke roede eventueel op welke termijn vervangen moet worden. Als sluitstuk van het roedeproject wordt tenslotte gestreefd naar een uniforme Uitvoeringsrichtlijn onder auspiciën van de Stichting ERM.

Meer weten?
Inmiddels hebben er naar aanleiding van het roedeonderzoek twee webinars plaatsgevonden.

Voor het webinar tijdens het Molenplatform van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 11 maart 2022,
klik hier

Op 1 april 2022 werd tijdens de Molencontactochtend van De Hollandsche Molen het rapport ‘Roeden onder controle’ officieel gepresenteerd. Voor het webinar dat op deze dag plaatsvond, klik hier.
Voor de presentatie zelf, klik hier