Onderhoud aan molens

Onderhoud aan molens is van essentieel belang. Molens zijn de meest onderhoudsgevoelige monumenten door de aard van het object en toegepaste materialen. Molens zijn historische werktuigen en net als bij elke machine is regelmatig onderhoud van groot belang. Goed onderhouden molens hoeven bovendien minder snel gerestaureerd te worden. De ervaring heeft geleerd dat als na restauratie geen onderhoud wordt uitgevoerd, een molen binnen 15 jaar weer aan een restauratie toe is. Bij regulier onderhoud hoeft pas na 25 tot 30 jaar een deelrestauratie (groot onderhoud) uitgevoerd te worden. Tenslotte wordt door onderhoud voorkomen dat onderdelen vervangen of vernieuwd hoeven te worden, waardoor de monumentale waarden beter in stand blijven.

Onderhoudsregeling
Vanaf 1970 is er al een onderhoudsregeling voor molens. Sindsdien zijn er verschillende regelingen geweest, waarbij het accent verschoven is van jaarlijks naar meerjarig onderhoud, dat ook meer planmatig wordt benaderd.

Voor het onderhoud van molens zijn ook de molenaars van groot belang. Zij voeren kleine werkzaamheden uit in de regel, waardoor niet alleen de kosten gedrukt worden, maar ook de onderhoudstoestand van de molen beter kan blijven.

Spaarndam De Slokop klein
molenbiotoop

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)
Uitgangspunt bij het onderhoud van molens is de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) van de rijksoverheid (Subsidie instandhouding rijksmonumenten | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Eigenaren van monumenten kunnen een subsidieaanvraag indienen, gebaseerd op een zesjarig instandhoudingsplan met bijbehorende begroting. Molens vormen ten opzichte van ander monumenten een uitzondering. Hiervoor is een vastgesteld maximum van toepassing  van 60.000,-waarvan sinds 2019 60% gesubsidieerd kan worden voor een periode van 6 jaar. Daarvoor was het subsidiepercentage 50%. De ervaring leert dat veel moleneigenaren altijd op deze bovengrens zitten omdat het sober en doelmatig onderhoud al vaak dat maximum bedrag vereist. De Hollandsche Molen zet zich al jaren in voor het verbeteren en beter toepasbaar laten zijn van deze regeling op de molens en hun onderhoudsbehoefte.