Financiering

Bij de financiering van een restauratie wordt onderscheid gemaakt tussen kosten die wel of niet subsidiabel zijn. Meestal wordt daarbij de leidraad subsidiabele kosten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevolgd. Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden die aan de molen worden uitgevoerd, kosten van planvorming en directiekosten (tot een bepaald maximum) en de legeskosten. Niet subsidiabel zijn kosten van verplaatsing van een molen, onderhoudskosten en organisatiekosten.

Financiering van een restauratie is afhankelijk van het type monument. Woonhuizen kunnen gebruik maken van een restauratiehypotheek, verstrekt door het Nationaal Restauratie Fonds. Alle andere monumenten komen in principe in aanmerking voor subsidie. Voor sommige eigenaren is het mogelijk de BTW te verrekenen.

Vormen van financiering van een restauratie:

 1. Subsidies overheid
  • Rijksoverheid
   De rijksoverheid stelt jaarlijks een budget van 20 miljoen euro voor restauraties beschikbaar. Zij verdeelt dit echter niet zelf, maar heeft dit gedelegeerd aan de provincies. Het rijk stelt soms incidentele budgetten beschikbaar. Volg daarom goed de berichtgeving van De Hollandsche Molen via de kadernieuwsbrieven.
  • Provincies
   Het rijksgeld wordt op basis van een verdeelsleutel verdeeld over de provincies in Nederland. De bedoeling is dat zij het rijksgeld vermeerderen met eigen middelen. Niet alle provincies doen dit. De toekenning van subsidies is een zaak van het provinciaal bestuur en niet uniform, waardoor er soms grote verschillen in de methodiek ontstaan. De verschillende regelingen zijn te vinden via www.monumenten.nl.
  • Gemeenten
   In sommige gevallen verlenen gemeenten ook aanvullende subsidies bij de restauratie van molens. Gemeenten zijn hier niet toe verplicht.
  • Overige subsidies
   Naast bovengenoemde subsidies zijn er incidenteel andere subsidies beschikbaar, meestal uit Europa of in het kader van toerisme en recreatie of plattelandsontwikkeling. Vraag ernaar bij uw gemeente.
 2. Fondsen
  Een aantal culturele fondsen stelt bijdragen beschikbaar voor molenrestauraties. Zie hiervoor het gedeelte Geld aanvragen van deze website.
 3. Sponsoring
  Bij sponsoring is er sprake van een tegenprestatie voor de sponsor die meetbaar is. Sponsoring kan in geld maar ook in natura plaatsvinden. Bij molenrestauraties gaat het vaak om kleine vormen van sponsoring door lokale bedrijven. Het heeft weinig zin om voor een plaatselijke molen landelijk of internationaal opererende bedrijven te benaderen. Over de fiscale aspecten van sponsoring en fondsenwerving is op de site van de Belastingdienst
  informatie te vinden.
 4. Eigen fondsenwerving
  In toenemende mate wordt van moleneigenaren verwacht en verlangd dat ze zelf ook aan fondsenwerving doen. Er zijn vele vormen van deze vorm van geld inzamelen. Crowdfunding is een modern middel en via het Molenfonds kunt u een actie opzetten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Een bijzondere vorm van eigen fondsenwerving is deelname aan de VriendenLoterij Molenprijs.