Restauratiebestek

Een restauratiebestek bestaat in de regel uit de volgende onderdelen:

  1. Algemene projectgegevens
  2. Voor het werk geldende (algemene) voorwaarden
  3. Beschrijving uit te voeren werkzaamheden
  4. Tekeningen (indien noodzakelijk/gewenst)

De omschrijving van de werkzaamheden is bepalend en maatgevend voor degene die de uitvoering ter hand neemt. Een volledig en kwalitatief goed bestek is om die redenen bepalend voor een succesvolle restauratie. Het verdient daarom aanbeveling het door de deskundige opgestelde bestek goed door te nemen en te bespreken met betrokkenen.