Vergunningen

Bij de restauratie van een molen krijgt de eigenaar meestal te maken met een omgevingsvergunning die geregeld is binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U hoeft maar één vergunning aan te vragen voor al uw werkzaamheden. U hebt bovendien een vast aanspreekpunt: uw gemeente.

Omgevingsvergunning
De gemeente bepaalt wat voor omgevingsvergunning bij een restauratie nodig is. Kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden kunnen vrijgesteld zijn. Maar in de regel zal bij een restauratie van een molen een omgevingsvergunning vereist zijn. Zijn de werkzaamheden ingrijpend, dan kan de gemeente een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bij monumenten buiten de bebouwde kom ook van de provincie verplicht stellen.

Termijnen
In de regel adviseert en begeleidt degene die het restauratieplan opgesteld heeft de eigenaar bij de vergunningverlening en stelt hij of zij de vereiste bescheiden beschikbaar. Aan vergunningverlening zijn wel termijnen verbonden en in veel gevallen moet de omgevingsvergunning ook onherroepelijk zijn bij toekenning van bijvoorbeeld subsidies. Het is dan ook van groot belang de vereiste termijnen goed in de gaten te houden. Bij een grote restauratie kunnen deze wel oplopen tot een half jaar. En als er bezwaar komt tegen de vergunning van een belanghebbende, dan kan de termijn nog veel langer worden. Het is dan ook van groot belang de nodige aandacht en tijd aan de vergunningverlening te besteden. Meer informatie is te vinden op de site van de RCE en op www.monumenten.nl.

Molen van de Zuidpolder in Edam