Wat doen wij

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals.

Voor molenbezoekers en geïnteresseerden

De Hollandsche Molen brengt de molen en het molenbehoud voortdurend onder de aandacht van de samenleving. Bijvoorbeeld met het organiseren van de jaarlijkse Nationale Molendag, het zelf uitgeven en bevorderen van publicaties en deze website, waarop ook een pagina voor kinderen is te vinden.

Voor het molenkader

Wij staan molenbezitters bij met technische adviezen voor effectief onderhoud, en technisch en historisch verantwoorde restauraties. Als landelijke molenvereniging waken wij ook over een goede inrichting van de molenomgeving, de zogenaamde molenbiotoop. Deze moet beschermd worden tegen oprukkende bebouwing en beplanting.

Wij nemen het molenaarsexamen af bij kandidaten die bij Het Gilde van Vrijwillige Molenaars de opleiding tot vrijwillige molenaar hebben gevolgd. Ten slotte bemiddelen wij bij overheid en particuliere organisaties voor het verkrijgen van subsidies en fondsbijdragen voor restauratie en onderhoud.

Ontstaan

Op 15 mei 1923 werd in Amsterdam ‘De Hollandsche Molen, vereniging tot behoud van molens in Nederland’ opgericht. Aanvankelijk richtte de vereniging zich op het behoud van molens in hun economische functie. Na de Tweede Wereldoorlog werd echter duidelijk dat de rol van de molen als productiemiddel was uitgespeeld. De economische argumenten die De Hollandsche Molen gebruikte, maken vanaf dat moment plaats voor algemene landschappelijke en historische overwegingen.

1.200 molens

Door de inspanningen van De Hollandsche Molen zijn honderden molens bewaard gebleven en in veel gevallen ook weer in beweging gezet. Momenteel zijn er nog ruim 1.200 molens in Nederland.

Beschermvrouwe

De beschermvrouwe van De Hollandsche Molen is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

Examencommissie

Het bestuur van De Hollandsche Molen heeft op verzoek van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars een examencommissie ingericht.

Molenadviesraad

De Molenadviesraad adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd over het door de vereniging te voeren beleid zoals omschreven in artikel 2 van de statuten. Hieronder worden met name verstaan onderwerpen betreffende subsidiëring van instandhouding van molens, technische advisering, biotoopbeleid, beheersaspecten.
Middels de Kadernieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de bijeenkomsten van de Molenadviesraad.

Certificaten van Verdienste

Het bestuur van De Hollandsche Molen kent op voordracht van de directie Certificaten van Verdienste toe. Voor deze certificaten komen mensen in aanmerking die zich jarenlang verdienstelijk hebben  gemaakt voor molens en het molenbehoud. Het is voor iedereen mogelijk mensen voor te dragen als kandidaat. Stuur dan een e-mail met toelichting aan Marion de Vries, coördinator CRM en frontoffice: [email protected].
Lees voordat u iemand voordraagt de richtlijnen waaraan de voordracht moet voldoen. Deze vindt u hier

Stichting Molendocumentatie

In het pand van De Hollandsche Molen aan de Zeeburgerdijk 139 in Amsterdam is ook de Stichting Molendocumentatie gevestigd. Deze stichting beheert de grote collecties molendocumentatie, die eigendom zijn van De Hollandsche Molen. Vrijwel alle boeken over molens, duizenden afbeeldingen, knipsels, tekeningen en bijzondere collecties – vaak al toegankelijk via databases – zijn er in te zien. De digitale collectie vindt u hier.
Dit documentatiecentrum is uitsluitend op afspraak iedere donderdag van 10 tot 15 uur te bezoeken.

Voor afspraken per telefoon: 020 – 623 8703, per e-mail: [email protected]

Stichting FAOM

Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens (FAOM) heeft ten doel om De Hollandsche Molen in de gelegenheid te stellen molens aan te kopen, te restaureren en te onderhouden. Het beleid van de stichting is het verwerven, administreren en beheren van fondsen in algemene zin en fondsen op naam ten behoeve van de vereniging. De stichting beheert het vermogen van de vereniging.

Het bestuur van stichting FAOM bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van De Hollandsche Molen. Tevens heeft de stichting twee overige bestuursleden. Het bestuur is onbezoldigd. In het jaarverslag van de stichting FAOM (zie bij de ANBI gegevens) vindt u hierover meer details. Hier vindt u ook een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording. Stichting FAOM is gevestigd op hetzelfde adres als De Hollandsche Molen. Het fiscaal nummer van de stichting is 806188613.

ANBI status De Hollandsche Molen en FAOM

De Hollandsche Molen en FAOM hebben van de Belastingdienst de ANBI status gekregen en is aangemerkt als culturele instelling (CI status). Dit heeft als voordeel dat u uw giften zelfs tot 125% kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen! Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk-en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt geheel besteed aan de doelstelling: de beleving, bescherming en belangenbehartiging van de molens in Nederland. Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens (FAOM) heeft ten doel om De Hollandsche Molen in de gelegenheid te stellen molens aan te kopen, te restaureren en te onderhouden. Ook FAOM heeft de ANBI status. De Hollandsche Molen en FAOM presenteren jaarlijks een samengevoegde jaarrekening. Iedere ANBI is verplicht haar basis gegevens te publiceren op haar website. Zie hiervoor bij ANBI-status.

Codes en richtlijnen

De Hollandsche Molen volgt voor haar medewerkers de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Voor de bepaling van het bezoldigingsbeleid en vaststellen van de beloning van de directie volgt De Hollandsche Molen de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland (GDN voorheen VFI) en de Code Wijffels. Voor haar beleggingsbeleid sluit de vereniging aan bij de richtlijn duurzaam beleggen van Goede Doelen Nederland.
De Hollandsche Molen onderschrijft de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.

Erkend goed doel

De Hollandsche Molen is een erkend goed doel.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.